Actueel

Investeren in innovatiekracht van Nederlandse mobiliteitsindustrie draagt bij aan klimaatdoelstellingen na crisisjaar

12/01/2021

De Nederlandse maakindustrie staat aan de basis van duurzaam transport in Europa vanuit de sectoren scheepvaart, automotive en luchtvaart. De coronacrisis heeft een negatieve impact op de R&D-budgetten van de bedrijven.

Bedrijven in deze sectoren moeten als gevolg van de coronacrisis ingrijpende omzetverliezen onder ogen zien. Hiermee komt de innovatiekracht van deze mobiliteitsindustrie onder druk en daarmee het perspectief voor deze sectoren. Het onderbreken van R&D-investeringen van deze sectoren door de crisis heeft ook grote gevolgen voor de Nederlandse energietransitie, de klimaatdoelstellingen en de internationale concurrentiepositie van de automotive, luchtvaart en maritiem.

Om de klimaatdoelen zoals verwoord in de Europese Green Deal te realiseren, is ontwikkeling van nieuwe technologieën door de Nederlandse maakindustrie in samenwerking met afnemers, toeleveranciers en kennisinstellingen cruciaal. Dat gaat om de ontwikkeling van emissieloze aandrijvingen, alternatieve brandstofsystemen en energiedragers en bijzondere en lichte materialen in de maritieme-, automotive- en luchtvaartsector. Voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling van de mobiliteitssector richting 2030 en 2050 zijn continuering van R&D-inspanningen en innovaties absoluut noodzakelijk.

Investeren in innovatiemotor van de maakindustrie nodig voor duurzaam toekomstperspectief

De Nederlandse maakindustrie in de sectoren automotive, scheepvaart en luchtvaart, gezamenlijk de kennisintensieve mobiliteitsindustrie, vertegenwoordigt 100.000 werknemers en produceert jaarlijks € 30 miljard omzet met hoge toegevoegde waarde. Naast innovatieve bijdrage aan de energietransitie draagt de maakindustrie ook substantieel bij aan de verdiencapaciteit van Nederland door slimme exportoplossingen. Deze maakindustrie omvat veel MKB-bedrijven die juist een grote rol spelen bij innovatie, noodzakelijk voor de energie- en duurzaamheidstransities.

Door de crisis zien deze sectoren een terugval in omzet met tientallen procenten en dat levert een druk op de zo noodzakelijke investeringen in R&D en innovatie. Juist de over jaren zorgvuldig opgebouwde internationale positie van de bedrijven is een uitstekende uitgangspositie om voorop te lopen in het aanbieden van duurzaam transport en daarmee internationaal een goede concurrentiepositie af te dwingen. Innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering zorgen ervoor dat we ons als mobiliteitsindustrie internationaal kunnen onderscheiden. De Nederlandse mobiliteitsindustrie heeft namelijk alle facetten in huis om dé internationale (toe)leverancier te worden van duurzame en digitale mobiliteitstechnieken. Voorwaarde is dat de R&D-investeringen en daarmee ook de innovatiekracht op korte termijn wordt ondersteund.

Want zoals beschreven in de Kamerbrief: ‘’Visie op de toekomst van de industrie in Nederland’’ zijn investeringen in innovatieve ecosystemen cruciaal voor de concurrentiekracht en daarmee het voortbestaan van de Nederlandse maakindustrie.

Pleidooi Nederlandse maakindustrie die bijdraagt aan mobiliteitsoplossingen

De door de crisis noodzakelijk gebleken besparingen op R&D-uitgaven vormen een bedreiging voor de innovatiekracht van deze brede mobiliteitsindustrie. Een impuls is nodig om ervoor te zorgen dat het innovatief vermogen van deze industrieën wordt behouden en daarmee de haalbaarheid van de beoogde transities en hun internationale concurrentievermogen.

Co-financiering door de overheid is noodzakelijk om het toekomstperspectief van deze maakindustrie te verbeteren en daarmee de nodige energietransitie te realiseren. Mede vanwege de crisis zijn de private middelen niet toereikend om de omslag naar emissieloze mobiliteit te financieren die vooruitloopt op de marktvraag.

De Nederlandse mobiliteitsindustrie vraagt het kabinet daarom op korte termijn een additionele R&D-regeling open te stellen met een investeringsbedrag van € 100 miljoen, waarmee de R&D kan worden gesteund en versterkt. Deze korte termijn ondersteuning kan de sector de dringend gewenste overbrugging geven tot de beschikbaarheid van nationale – en Europese groei- en herstelfondsen.

De mobiliteitsindustrie heeft hulp nodig bij het doorzetten van de R&D-inspanningen en daarmee het perspectief voor de sector. Dat kan in deze crisisperiode alleen met de door de mobiliteitsindustrie aan de overheid gevraagde co-financiering die de, veelal in-kind, financiering van de mobiliteitsindustrie ondersteund.

De Telegraaf publiceerde over bovenstaand pleidooi op maandag 11 januari 2021 een artikel.

Op donderdag 4 februari 2021 verscheen ook een opinieartikel van FME in de Telegraaf.